Travel in Style
Privacy- en Cookiebeleid
 Al 25 jaar luxury travel ervaring
 24/7 bereikbaarheid
 Ontzorg-garantie
 Persoonlijk advies op maat
 Met een 9,1 gewaardeerd

Privacy- en Cookiebeleid

Traveljet Vakanties B.V., h.o.d.n. Silverjet Vakanties B.V., gevestigd aan Vlijtseweg 230, 7317 AN Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Silverjet Vakanties hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy- en Cookiebeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Bovendien doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen. Daarmee houdt Silverjet Vakanties zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy- en Cookiebeleid.
 • uw persoonsgegevens verwerken welke beperkt zijn tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van ons Privacy- en Cookiebeleid of in algemene zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via info@silverjet.nl.

Persoonsgegevens


Silverjet Vakanties verwerkt uw (bijzondere en/of gevoelige) persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u en overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Nationaliteit
 • Paspoort- of ID-nummer
 • Telefoonnummer (vast en mobiel nummer)
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch
 • Gezondheidsgegevens zoals dieet, rolstoel of benodigde zuurstof tijdens vliegreis, welke u zelf verstrekt, voor een goede uitvoering van uw vakantie
 • Gegevens van personen jonger dan 18 jaar waarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger

Intentie
Silverjet heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker meerderjarig is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren), om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op zodat wij de gegevens kunnen verwijderen.
Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft Silverjet Vakanties haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder nummer M1614799. U kunt deze gegevens inzien via www.cbpweb.nl.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens


Silverjet Vakanties verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van uw boeking en afhandelen van de betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochures
 • Het telefonisch contact opnemen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening correct uit te kunnen voeren of te verbeteren
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Silverjet Vakanties analyseert uw gedrag op (verschillende) website(s) om daarmee onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren en/of behoefte
 • Silverjet Vakanties verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor wij de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Uw persoonsgegevens verstrekken aan derden

Silverjet Vakanties deelt uw persoonsgegevens met businesspartners, zoals luchtvaartmaatschappijen, locale agenten en accommodatieverschaffers als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Silverjet Vakanties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Boekingsuitvoerders

Met ieder van onze partners zoals luchtvaartmaatschappijen, transferondernemeningen, autoverhuurmaatschappijen, lokale agenten en accommodatieverschaffers sluiten we bewerkersovereenkomsten af om de gegevens van onze klanten te beschermen. Deze gegevens, die benodigd zijn om een boeking uit te voeren, kunnen om die reden zowel binnen als buiten de Europese Unie gedeeld worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Silverjet Vakanties gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Silverjet Vakanties gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaan. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor  meer toelichting?

Silverjet gebruikt 4 soorten cookies:

 1. De noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en mogen wij volgens de wet direct op uw apparaat opslaan voor het gebruik van de website.
 2. De statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren.
 3. De voorkeur-cookies helpen om uw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal) te onthouden.
 4. De marketing-cookies, die uw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze laatste categorie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegeven in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Silverjet Vakanties en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@silverjet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart/onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Silverjet Vakanties wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Silverjet Vakanties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@silverjet.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen:

 • Alle personen die namens Silverjet Vakanties van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig deze beveiligingen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Hoewel Silverjet Vakanties zorgvuldigheid betracht bij het zorgen voor een veilige gegevensoverdracht tussen uw apparatuur en onze systemen, zullen wij de beveiliging van informatie die aan ons wordt overgedragen over het internet niet verzekeren of garanderen. Indien wij kennisnemen van een beveiligingsinbreuk die resulteert in niet-geautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens, dan zullen wij u, zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.